Overzicht Websites in verband met Hittestress/Werken in warme omstandigheden (2011)

Artikel in Tijdschrift van PreBes: Veiligheidsnieuws # 171 (2011)
Het is te downloaden @ WikiPrebia

Hittestress

Overzicht Websites 

Dokter Wim Van Hooste
3 April 2011
Elk jaar tijdens de zomermaanden laait de discussie weer op over werken in de warmte. Wat kan of moet er gebeuren bij warm weer? Vanaf welke temperatuur dienen er maatregelen genomen te worden?
Maar er is meer dan de warmte van klimatologische oorsprong. Sommige productieprocessen geven bijvoorbeeld ook aanleiding tot hittestress of warmtebelasting.
De beoordeling van een bepaalde situatie is sterk subjectief gekleurd.
Elke werkgever dient een risicoanalyse te maken van de beroepsrisico’s waaraan zijn werknemers worden blootgesteld. Dit is ook van toepassing op het risico warmte, dat behoort tot de fysische agentia.
A.R.A.B. artikels 55, 58, 64, 148decies 1 en 148decies 2 gaan over deze materie. In de toekomst zullen deze artikels een plaats krijgen in  Titel IV, hoofdstuk II Werkomgeving en fysische agentia van de Codex.
Hittestress is niet alleen een kwestie van omgevingstemperatuur. Minstens zo belangrijk is hoeveel inspanning het werk vraagt, omdat daarbij veel lichaamswarmte geproduceerd kan worden.

België
Federaal
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een beperkt aantal teksten online geplaatst.
Rechten van werknemers bij warm weer is een bespreking van de A.R.A.B. artikels 64 en 148decies 2.4
Uit de SOBANE-strategie reeks is de brochure Thermische omgevingsfactoren. Het Beheer van beroepsgebonden risico’s zeer interessant. De teksten zijn ook te raadplegen via de Sobane website.
Met name de hulpfiches zijn de moeite waard om door te nemen. Vooral fiches 13, 15 en 21.
- Fiche 13 (Analyse): Gevolgen van werken bij koude en warmte
- Fiche 15 (Analyse): Dranken
- Fiche 21 (Analyse): WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) index
Download de brochure uit de Sobane reeks hier: http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=4266 of op de site van Sobane:
> Publicaties > Brochure Thermische omgevingsfactoren

Het Plan Hittegolf en Ozonpieken van de Gemengde Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu en Gezondheid (GICLG), te raadplegen op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geeft bijkomende informatie over dit onderwerp. Het plan is voornamelijk bedoelt voor risicogroepen, met name jonge kinderen en bejaarden.
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft ook meegewerkt aan het initiatief Veilig in de zon.
De Veelgestelde vragen rubriek vindt u hier:

Europa
Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk heeft een topic
Zomerhitte en ozon op het werk op haar website.

Vlaanderen
Op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, is er een informatiefolder te downloaden
Zon, spring er verstandig mee om!
> Publicaties  > Folder “Zon, spring er verstandig mee om!”

Preventie en Interim heeft een informatiepagina gemaakt met een bespreking van de wetgeving en een link naar de volledige wettekst (A.R.A.B. Titel II, Hoofdstuk III, Artikel 148decies 2).
Warmte, hitte, hoge temperatuur

Prevent heeft een bondige tekst opgesteld Te warm om te werken?
Artikel bespreekt:
- de thermische belasting
- mogelijke acclimatisatie
- de WBGT-index
- de comfortnorm (ISO 7730 en NBN X10-005)
- de mogelijke maatregelen
- de persoonlijke bescherming: kleding en uitrusting.

Teksten van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk
ProvIkmo heeft 2 teksten beschikbaar op haar website.
Eerste tekst Werken bij warmte bespreekt de wettelijke aspecten en de mogelijke preventiemaatregelen.
Er staat ook een tekst voor de werknemers Werken in de hitte, niet zonder risico.

PreMed heeft ook een tekst Werken in warme omstandigheden online geplaatst.

Adhesia

Teksten van Vakbonden
ACV heeft de tekst Te warm om te werken?
ABVV heeft een tekst met dezelfde titel Te warm om te werken?
ACLVB heeft de tekst Thermische omgevingsfactoren. Te koud of te warm op het werk?
Er is ook een folder Thermische omgevingsfactoren te downloaden.

Nederland
De Nederlandse Gezondheidsraad heeft in november 2008 een wetenschappelijk onderbouwd rapport (pu­bli­ca­ti­on no. 2008/24. ISBN  978-​90-​5549-​735-​5) gepubliceerd Hittestress op de werkplek.
Te downloaden op de webstek:
Met onder meer een bespreking van de grenswaarden, de effecten op korte termijn van hittestress en de langetermijneffecten. Effecten op de mentale functies verdienen de aandacht (veiligheidsrisico).

FNV Bondgenoten heeft de veelgestelde vragen over Werken in warme omstandigheden (Update 2005) gegroepeerd:
Er is ook een FNV Arbokaart Hitte op de werkplek (Update oktober 2010) terug te vinden:
Zomerhitte: werken in de open lucht (Update mei 2008)
Te warm kan gevaarlijk zijn (Update oktober 2010)

Stigas, een preventiedienst opgericht door en voor de agrarische en groene sectoren, heeft een tekst over werken bij warm weer.
- Hoe werk ik verstandig bij warm weer?
- Wanneer moet ik extra oppassen?
- Hoe bescherm ik mij het beste tegen de zon?
- Wat zijn de symptomen waar ik alert op moet zijn?

Frankrijk
Agence nationale d'amélioration des conditions de travail (ANACT) heeft een dossier opgesteld Travailler par forte chaleur. Travail à la chaleur. Les principales recommandations du Ministère de la santé et des sports.

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
Travailler par de fortes chaleurs en été (2009)
Inhoud
- Algemeenheden
- Risico-analyse
- Aanbevelingen en preventiemaatregelen
- Thermisch comfort
Ambiances thermiques: travail en période de fortes chaleurs (TC 97) (2004)
Het Dossier médico-technique in de reeks Documents pour le médecin du travail werd geschreven door Ganem en collega’s en bespreekt:
- het thermisch comfort
- de epidemiologische gegevens
- de risico-analyse
- de adaptatie aan de warmte
- de preventiemaatregelen.

Er is ook een brochure beschikbaar over zomerse warmte Travail et chaleur d'été (ED 931) (2004)

http://www.inrs.fr/htm/travail_et_chaleur_d_ete.html


Op de website Bossons Futé vindt u de Fiche de risque no. 18 (2004) Travail à la chaleur,  opgesteld door Dr. Trilhe.

Verenigde Staten van Amerika
Er is de oude NIOSH Publication no. 86-112 Working in hot environments (1986) van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).

Er is ook nog een andere oude NIOSH Publication no. 86-13 waarin criteria terug te vinden zijn voor beroepsmatige blootstelling.
Criteria for a recommended standard: Occupational exposure to hot environments (Revisie van de criteria in 1986).
Inhoud
- Hittebalans  en warmte-uitwisseling
- Biologische effecten
- Meten van hittestress
- Controle van hittestress
- Preventiemaatregelen
- Warmte-indices  

NIOSH heeft nog andere informatie online geplaatst
Workplace Safety and Health Topics: Heat Stress

NCDOL N.C. Department of Labor, Occupational Safety and Health Program. Industry Guide nr. 35 A Guide to Preventing Heat Stress
Inhoud:
- Regulatie van lichaamswarmte
- De gevaren van hittestress
- De preventie en controlemaatregelen

Navy Environmental Health Center heeft de Technical Manual NEHC-TM-OEM 6260.6A Prevention and Treatment of Heat and Cold Stress Injuries uit 2007 online geplaatst.
> “Prevention and Treatment of Heat and Cold Stress Injuries”

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben een aantal teksten over extreme hitte.
Overzicht in verband met Extreme Heat:
- Extreme Heat : A Prevention Guide to promote your personal health and safety
- Hot Weather Tips
- Frequently Asked Questions (FAQs) http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/faq.asp of
- Heat Stress Resources for Workers
- Related Links

United States Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration (OSHA), heeft het volgende te bieden:
Heat Stress
OSHA Technical Manual Section III: Chapter 5: Heat Stress
Protecting workers in hot environments

Canada
Voor tweetalige teksten moeten we bij het Centre Canadien d'Hygiène et de Sécurité au travail (CCHST) of Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) zijn.
Op de website hebben zij de rubriek Réponses de la Santé et la Sécurité des lieux de travail (SST) ofwel Occupational Safety and Health (OSH) Answers.
Travail dans des ambiances thermiques chaudes. Effects sur la santé.
Hot Environments - Health Effects.
Confort thermique au bureau
Thermal comfort for office work
Travail dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes
Extreme hot or cold temperature conditions
Travail dans des ambiances thermiques chaudes – Mesures de protections des travailleurs.
Hot environments – Control measures

Verenigd Koninkrijk
De Britse arbeidsinspectie Health and Safety Executive (HSE) heeft heel wat informatie online geplaatst:
Issues and risks
Heat Stress
Outdoor working / Sun Protection
Risk Assessment
Five steps to heat stress risk assessment
Resources / Further information
http://www.hse.gov.uk/temperature/furtherinfo.htm

No comments:

Post a Comment