Welriekend op Dreef: Websites i.v.m. persoonlijke hygiëne op de werkvloer (2013)

Artikel in Tijdschrift van PreBes: Veiligheidsnieuws # 181 (2013)
Artikel is hier te downloaden @ WikiprebiaWelriekend op Dreef
Websites i.v.m. persoonlijke hygiëne op de werkvloer


Een goede algemene, persoonlijke lichaamshygiëne van de werknemer draagt bij tot het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van collega’s, klanten en cliënten.
Onze handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Een goede handhygiëne is de meeste doeltreffende maatregel ter preventie van infecties bij de zorgverlening en ter preventie van verspreiding van multiresistente micro-organismen, zoals ziekenhuisbacteriën (bijvoorbeeld MRSA of Methicilline Resistente Staphylococcus aureus).
Vuile handen zijn daarenboven (te) vaak een bron van voedselgerelateerde infecties. Ook hier is een goede handhygiëne van essentieel belang bij de productie, verwerking of  bereiding van voedsel. Werknemers in de voedselverwerkende industrie of catering hebben een extra grote verantwoordelijkheid. Een excellente handhygiëne kan het risico op kruisbesmetting via de handen aanzienlijk verminderen. Kruisbesmetting is de overdracht van de besmetting via de handen naar voedsel, messen of snijplanken.
Daarenboven kan een slechte handhygiëne zorgen voor een risico op vergiftiging  bij het gebruik van chemische agentia, direct via huid of indirect via mond-hand contact.
Een goede handhygiëne bestaat naast het reinigen of ontsmetten ook uit verzorging met een vochtinbrengende handcrème. Voor een goede hygiëne zijn goed uitgeruste personeelsvoorzieningen (lavabo, douches, …) onontbeerlijk. Alsook duidelijke instructies (via opleiding, posters, e.d.) waarin de meest gemaakte hygiënefouten worden verduidelijkt. Bijvoorbeeld voor het handen wassen: voldoende lang; duimen, ruimte tussen vingers, vingertoppen en polsen niet vergeten; deppend afdrogen; niet dragen van ringen, horloges, armbanden.

Voedselveiligheid

IDEWE, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, heeft een informatiebrochure “Levensmiddelenhygiëne – Handleiding voor de voedingssector” opgesteld. Het document is bedoeld voor de werknemer en bespreekt op een duidelijke manier o.a. de hygiëne van handen, haren, mond, en geeft aanwijzingen over kledij, make-up, dragen van juwelen,..
Kies: Publicaties > Kies: Werknemersbrochure > Kies: blz. 3: Levensmiddelenhygiëne > Klik op “pijl” om brochure te downloaden.

Preventie en Interim biedt 2 interessante documenten aan voor keuken- en zaalpersoneel: “Hygiëne: 10 Preventiemaatregelen” en “Handen wassen: Instructiekaart” (Nr 003).

Het Instituut voor Microbiële Ketenbeheersing T.V. (iMIK) heeft een aantal nuttige publicaties online geplaatst:
- Tekst “Goede handhygiëne beperkt de risico’s op voedselgerelateerde ziekten” (2007)
Bespreking van 3 manieren om overdracht via handen naar voedsel te reduceren: handen wassen, desinfectie met alcohol of dragen van handschoenen. Verder wordt ook de huidverzorging besproken.
- Brochure “Goede handhygiëne in de voedingssector” (2007)
Zowel de effectiviteit als voor- en nadelen van handen wassen, ontsmetten of dragen van handschoenen wordt kritisch besproken.
Er moet steeds een compromis gezocht worden tussen de gewenste reductie van micro-organismen en wat er praktisch mogelijk is op de werkvloer.
- Review “Goede handhygiëne in de voedingssector: een tipje van de sluier opgelicht” biedt meer achtergrondinformatie en referenties.
Alle teksten zijn hier terug te vinden: http://www.imik.org/publicaties

Het Food Safety Knowledge Network (FSKN) heeft een handleiding gepubliceerd waarin instructies staan om de werknemers op te leiden aangaande persoonlijke hygiëne.
Belangrijke vuistregel: “No metal above the waist”!

De Amerikaanse site Foodsafety heeft een instructievideo op het web gezet:  http://www.foodsafety.gov/keep/basics/clean/index.html
Ziekenhuishygiëne/Patiëntveiligheid
De website van de “U bent is goede handen”-campagne van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid biedt veel interessante informatie aan. De webstek bevat de rubrieken: veel gestelde vragen over zorginfecties, affiches en folders van de campagne, powerpointpresentaties voor interne opleidingen, het draaiboek infectiebeleid, allerhande links.

Het document HGR NR 8349  “Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening” (2009) van de Hoge gezondheidsraad bevat een overvloed aan informatie omtrent handhygiëne in functie van de activiteit, het dragen van handschoenen en huidaandoeningen (dermatosen) door handhygiëne.

Op deze site worden er een aantal interessante publicaties aangeboden.
De publicatie “Richtlijnen Infectieziektebestrijding Vlaanderen” kwam tot stand door samenwerking tussen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Doel van de richtlijnen is om alle betrokkenen bij een infectieziekte-incident een beter inzicht te geven in de werkwijze van de artsen en verpleegkundigen. De richtlijnen zijn gebaseerd op de in Nederland ontwikkelde Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)-richtlijnen, maar werden omgezet naar de Vlaamse context.  De Nederlandse richtlijnen zijn hier te vinden: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/L/LCI_Richtlijnen
Er is ook een folder “Voorzorgsmaatregelen Preventie Ziekenhuisinfectie” te downloaden, evenals een folder “Clostridium difficile”, meerdere documenten over MRSA in ziekenhuizen en woonzorgcentra, hygiënekaarten met pictogrammen.

Het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Toolkit Handhygiëne in Verpleeghuizen - Een stapsgewijze implementatie van handhygiëne in het verpleeghuis

World Health Organization (WHO)publiceerde in 2009 “Guidelines on handhygiene in health care. First global patient safety challenge clean care is safer care”.

In dat zelfde jaar verscheen ook “Handhygiene technical reference manual. Save lives - Clean your hands”. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598606_eng.pdf

Verder er bij WHO de tool “Five moments for hand hygiene”.

WHO heeft ook een Poster ter beschikking over handen wassen.

IDEWE heeft een handige kaart gemaakt voor werknemers over handhygiëne in de gezondheidssector”. Deze kaart is tevens ter beschikking als affiche.
Kies: Publicaties > Kies: Werknemersbrochure > Kies: blz. 3: “Handhygiëne in de gezondheidssector”  > Klik op “pijl” om brochure te downloaden.
Kies: Publicaties > Kies: Affiches > Kies: blz. 1 “Handhygiëne: Ontsmetten met handalcohol of reinigen met water en zeep” > Klik op “pijl” om affiche te downloaden.

Ook de volgende Engelstalige websites zijn de moeite waard om eens een bezoekje te brengen:

De Nederlandse Arboportaal-site heeft een video over handhygiëne:


Dokter Wim Van Hooste werd bij het opstellen geïnspireerd door Lukas De Belie, verpleegkundige-ziekenhuishygiënist.

No comments:

Post a Comment