Nieuwe informatie over het binnenklimaat - Websites over het Binnenklimaat (2014)

Artikel in tijdschrift Veiligheidsnieuws van PreBes (2014)


Nieuwe informatie over het binnenklimaat
Klachten over het binnenklimaat van een werkruimte worden veel gehoord. Iedereen beleeft het op een andere manier. Het is zelfs mogelijk dat er aan het binnenklimaat van een ruimte niets hapert, maar dat de oorzaak te vinden is in werkrelaties, die zich uiten zich in klachten over het binnenmilieu. Het is dus steeds noodzakelijk om een goed inzicht te hebben in alle werkomstandigheden.
Beoordeling van het binnenklimaat, meer bepaald het comfortniveau, kan gebeuren via een volledige klimaatsmeting overeenkomstig NBN EN ISO 7330 (“Klimaatomstandigheden – Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV- en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid”).
Hierbij wordt het aanvoelen van comfort (PMV) en het aantal te verwachten klachten (PPD) berekend op basis van meting van de verschillende binnenklimaatparameters (de droge temperatuur (T°C), relatieve vochtigheid (RH%), de luchtverplaatsing (m/s) en de warmte- of koudestraling van technische of natuurlijke oorsprong).
Naast de klassieke klachten van tocht, koudegevoel of gevoel van overmatige warmte, zijn ook klachten zoals hoofdpijn, moeheid, allergieën, luchtwegklachten, … toegeschreven aan een slecht binnenklimaat.
Aangezien we in de gematigde klimaten ongeveer 90% van onze tijd binnenshuis vertoeven, verdient het binnenklimaat onze nodige aandacht. Daarenboven wordt ziekteverzuim voor 20% toegeschreven aan een slecht binnenklimaat, en 5 tot 15% van het productieverlies.
Wat biedt het internet aan op het vlak van binnenklimaat? Vele websites hebben commerciële doeleinden. In dit overzicht trachten we enkel de niet-commerciële informatie aan te bieden.

België
Het Binnenmilieubesluit (uitvoeringsbesluit bij het Preventiedecreet), Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu (BS 19/10/2004) vormt op dit ogenblik in Vlaanderen het enige wetgevend kader met betrekking tot de binnenmilieuproblematiek en geeft o.a. richt- en interventiewaarden voor een aantal chemische, fysische en biologische factoren in het binnenmilieu.
Dit Binnenmilieubesluit geldt enkel voor woningen en publiek toegankelijke ruimtes, dus niet voor kantoren, tenzij deze toegankelijk zijn voor het publiek.
Voor werkplaatsen geldt de regelgeving van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) Titel II, Hoofdstuk II, art 55-58 over de kwaliteit en luchtverversing in de werkplaatsen en de Codex over het Welzijn op het Werk Titel V over chemische, carcinogene en biologische agentia.
Het besluit kan geraadpleegd worden via
Medisch Milieukundigen (MMK) bij de Logo’s – Gezondheid en Milieu
Andere interessante publicaties van de MMK zijn “Gezond wonen”
en “Het Binnenmilieubesluit – Vraag en Antwoord” (2007)

De Gezondheidsdienst van de Stad Gent hebben een handleiding bij het binnenmilieubesluit gepubliceerd. Deze is te vinden via:

Het boek “Sick Building Syndrome – Analyse en Preventie” (1999) van Prof. J. Malchaire (UCL) is te downloaden via de webstek van Déparis:

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) heeft op onderstaande website de informatie gebundeld over voornamelijk microbiologische risico’s in gebouwen en kantoren. Er is zowel een technische als medische checklist (voor 20 personen) te downloaden.

De Belgian Society of Occupational Hygiene (BSOH) heeft heel wat informatie online geplaatst, o.a. een overzicht van nuttige websites, maar ook de wetgeving, normering en algemene documentatie.

Frankrijk
Het Franse Agence Nationale de Sécurité sanitaire et d’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) heeft van het binnenklimaat een speerpunt gemaakt. Met ondermeer de focus op de socio-economische kosten van een slecht binnenmilieu:
“Environnements de vie et du travail: risques sanitaires complexes” (2014).

Nederland
Arbo-online webstek heeft een duidelijke “Checklist Binnenklimaat” (2009) opgemaakt:

Arbokennisnet publiceerde het dossier “Thermisch Binnenklimaat” (2008)
Het document omvat uitleg over het PMV/PPD-model, de Risico-inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) checklist, een vragenlijst, alsook informatie omtrent metingen en eisen.

De Nederlandse Gezondheidsraad publiceerde in 2013 het document “Een gezond Binnenmilieu in de toekomst”.

Arbozone heeft deze tekst “Binnenklimaat en ventilatie” geplaatst:

Een online checklist werd ontwikkeld door ‘Westland ARBO’, een Nederlandse externe arbeidsgeneeskundige dienst.

Verenigde Staten van Amerika
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben een aantal topics over Indoor Environmental Quality aan te bieden:

American Industrial Hygiene Association (AIHA) heeft tips om binnenklimaat van de werkplek te verbeteren:

Amerikaanse overheidsinstantie Environmental Protection Agency (EPA) heeft een uitgebreid aanbod beschikbaar over Indoor Air Quality:

De Overheid van Vermont biedt een tekst in verband met kantoren aan:

Canada
Het Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) beantwoordt vragen in verband met de Indoor Air Quality:

Internationaal
Publicatie ‘Selected Pollutants: WHO guidelines for indoor air quality’ (2010) van de World Health Organization (WHO) bespreekt o.a. de volgende substanties: benzeen, CO2, formaldehyde, naftaleen, PAKs (vooral benzo(a)pyreen), radon, trichloorethyleen en tetrachloorethyleen.

Ter afsluiting nog deze interessante link:

No comments:

Post a Comment